Ma trận kiểm tra môn Lịch Sử 12 học kỳ 1 năm học 2017-2018

MA-TRẬN-ĐỀ-KIỂM-TRA-LICH-SU.doc

MA TRẬN LỊCH SỬ 11 NĂM HỌC 2017-2018 MỚI.doc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỬ 10 HỌC KÌ I 2017-2018.docx

Ma trận kiểm tra môn Tin học học kỳ 1 năm học 2017-2018:     K10.rar      MA TRAN 11.rar     K12.rar

MA TRẬN SINH 12 KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018: